คณะผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดี
อาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารบุคคล แผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮง ผู้ช่วยคณบดี งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ ผอ.ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
สังกัดคณะครุศาสตร์