คณะผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดี
อาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์สมชาย ใจบาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เอนก โคแพร่ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ ผอ.ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
(สังกัดคณะครุศาสตร์)
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริพงษ์ ผอ.สำนักประสานงานโครงการ ส.ต.พ.
(สังกัดคณะครุศาสตร์)