ตารางอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุนที่ 14

ระหว่างวันที่ 12 - 13 และวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

กำหนดการ

07.30 – 08.00 น.       ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องเรียนรวม 219
08.00 – 08.15 น.        พิธีเปิดการอบรม ณ ห้องเรียนรวม 219 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.15 – 09.00 น.        ทดสอบก่อนการอบรม (ตามห้องแบ่งกลุ่ม สามารถตรวจสอบรายชื่อการแบ่งกลุ่มได้ที่เว็ปไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.crru.ac.th)

 


ห้องอบรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ห้องที่ 1
ห้อง 232
หน่วย 2 เวลา 09.00-12.30 น. รศ.ยุพิน
หน่วย 2 เวลา 13.00-14.30 น. อ.อุบลวรรณ
            เวลา 14.30-16.00 น.ผศ.ดร.ประภาส
หน่วย 4 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.ชัย

หน่วย 2 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.สมบูรณ์

หน่วย 3 เวลา 13.00-16.00 น. อ.อนุชิต

หน่วย 1 เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.อัญชลี
ห้องที่ 2
ห้อง 233

หน่วย 2 เวลา 09.00-10.30 น. อ.อุบลวรรณ
             เวลา 10.30-12.00 น. ผศ.ดร.ประภาส

หน่วย 2 เวลา 13.00-16.00 น. รศ.ยุพิน

หน่วย 1 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.สุดาพร

หน่วย 2 เวลา 09.00-12.00 น. อ.อนุชิต

หน่วย 3 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.สมบูรณ์

หน่วย 4 เวลา 09.00-12.00 น. รศ.ดร.นพพร
ห้องที่ 3
ห้อง 234
หน่วย 2 เวลา 09.00-10.30 น. ผศ.ดร.ประภาส
             เวลา 10.30-12.00 น. อ.อุบลวรรณ
หน่วย 4 เวลา 13.00-16.00 น. รศ.ดร.นพพร

หน่วย 2 เวลา 09.00-12.30 น. รศ.ยุพิน

หน่วย 4 เวลา 09.00-16.00 น. รศ.ดร.นพพร

หน่วย 1 เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.อัญชลี

หน่วย 3 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ชูศรี

หน่วย 3 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.สมบูรณ์

ห้องที่ 4
ห้อง 235
หน่วย 4 เวลา 09.00-16.00 น. ดร.ชัย

หน่วย 2 เวลา 13.00-14.30 น. อ.อุบลวรรณ
             เวลา 14.30-16.00 น. ผศ.ดร.ประภาส

หน่วย 2 เวลา 13.00-16.00 น. รศ.ยุพิน

หน่วย 1 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.สุดาพร

หน่วย 3 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ชูศรี

หน่วย 3 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.สมบูรณ์

           

รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 14
"สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น"ห้องอบรมฯ ที่ 1 ห้อง 232

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว ณัชชา สมวุฒิ บ้านรักแผ่นดิน ครู สพป.เชียงราย เขต 4
2 นาง เบญจมาศ สำเนียงเย็น บ้านทุ่งคำ ครู สพป.เชียงราย เขต 4
3 นาง ภัทรา เหล่าศุภกุล บ้านห้วยมะหินฝน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
4 นาง บุรัสกร ศรีคำจักร์ เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4
5 นาง กัลยา สังข์รุ่ง ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ครู สพป.เชียงราย เขต 4
6 นาง กฤษณา งามนอก เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
7 นาง สมฤดี แสนเขียว บ้านป่าแดงห้วยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 4
8 นาง ดิสรา ธริญาติ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
9 นาง ทิพย์วรรณ ไชยชมภู เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4
10 นาง ชไมพร รินทร์ชม บ้านปางห้า ครู สพป.เชียงราย เขต 3
11 นางสาว ศุภิสรา ธิปวง บ้านปางห้า ครู สพป.เชียงราย เขต 3
12 นาง คะนึงนิจ พลตรี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
13 นาย โสพณ ณ ลำปาง บ้านห้วยเฮี้ย ครู สพป.เชียงราย เขต 2
14 นาง อัจฉราพร พรหมพินิจนันท์ บ้านขัวแคร่ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
15 นาย สรายุทธ ติยะกว้าง บ้านน้ำจำ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
16 นาย ญาธิป เหล่ารักผล บ้านดงบุญนาค ครู สพป.พะเยา เขต 1
17 นาง อุทัยวรรณ ต๊ะคำ บ้านดงบุญนาค ครู สพป.พะเยา เขต 1
18 นาง ปริศนา บัวแสง อนุบาลเวียงแก่น ครู สพป.เชียงราย เขต 4
19 นางสาว กฤษณา เกี๋ยงมะนา บ้านแม่ตะละ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
20 นาย อาทิตย์พันธ์ ธนะคำมา บ้านป่าแดงห้วยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 4
21 นางสาว ดวงมณี นันติ ชุมชนบ้านต้าตลาด ครู สพป.เชียงราย เขต 4
22 นาง มณินทร สอนเงิน โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
23 นาย สมพร กำลังศรี โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
24 นาง จงกลณี ท้าวราช ขุนขวากพิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4
25 นาง ทิพย์สุดา บุญไชย บ้านขุนกำลัง ครู สพป.พะเยา เขต 2
26 นาย พิชฌา หอมนาน ยางฮอมวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
27 นางสาว ประวีรา ไชยชมภู เทิงวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
28 นาย โกสินทร์ ไชยชมภู เทิงวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
29 นางสาว พรสินี นพวงค์ บ้านโป่งเหนือ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
30 นาง พัชรินทร์ จันทร์นวล แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ครู สพป.เชียงราย เขต 4
31 นาง รัตติกาล อินผล แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ครู สพป.เชียงราย เขต 4
32 นางสาว อัญชลี เทพา บ้านเทอดไทย ครู สพป.เชียงราย เขต 3
33 นาง ชนกนันท์ ทองมาลา บ้านหนองบัวคำ ครู สพป.เชียงราย เขต 4
34 นางสาว เกษกนก อินตานนท์ อนุบาลเวียงป่าเป้า ครู สพป.เชียงราย เขต 2
35 นาง กิตติการ์ ปินคำ บ้านเวียงหวาย ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
36 นาง ดวงเดือน ลาคำ สัลสลีหลวง-สันนายาว ครู สพป.เชียงราย เขต 3
37 นาง วรรณรดา จันต๊ะนา พะเยาพิทยาคม ครู สพม. เขต 36
38 นางสาว ณฐมน ทาแก้ว แม่จันวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
39 นางสาว เบญจวรรณ คำถิน ชัยชุมภู ครู สพป.พะเยา เขต 2
40 นางสาว นารีรัตน์ รีรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
41 นาง อรทัย เมืองมูล ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
42 นาง สุภาภรณ์ คำบุญเรือง ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
43 นาง นาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
44 นางสาว ละมัย กิติ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
45 นาย สมชาย สมบูรณ์ แม่จันวิทยาคม ครู สพม. เขต 36


ห้องอบรมฯ ที่ 2 ห้อง 233

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นาย คงกฤช อะทะวงศ์ ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
2 นาง จีรนันท์ ศิรภัทรธนานันท์ จันจว้าวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
3 นาย สุรเดช ดอกมะลิ จุนวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
4 นาง ปาริชาติ ราษี เชียงคำวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
5 นาง ประภาพร ทุ่งภักดี บ้านผาเสริฐ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
6 นางสาว ประทุมทิพย์ บุญยวง บ้านเวียงเดิม ครู สพป.เชียงราย เขต 1
7 นาง วราภรณ์ พรสวัสดิ์ บ้านปงเคียน ครู สพป.เชียงราย เขต 1
8 นาย สมบูรณ์ ชุ่มมงคล บ้านปงเคียน ครู สพป.เชียงราย เขต 1
9 นาง เสาวรส นรากุลอนันต์ บ้านปุยคำ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
10 นาย พงศ์พัณณ์ จิตต์ปรีดี แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
11 นาง ดารุณี คำจันทร์วงค์ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ครู สพป.เชียงราย เขต 1
12 นาง ชนิกานดา เผ่าดี บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
13 นาง ศรีวรรณ สยาม บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ครู สพป.เชียงราย เขต 4
14 ว่าที่ ร.ต. หญิง ประภัสสร ชัยวงค์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
15 นาย พัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์ ป่าแดงวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
16 นาง นารีนารถ อภัยลุน ปงพัฒนาวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
17 นาย กฤษฎากร สงพลู เวียงผาวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
18 นาง อรุณี ผ่องใส จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ครู สพม. เขต 36
19 นาย พีรวัฒน์ เทพจักร์ แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ครู สพป.เชียงราย เขต 4
20 นางสาว สุณัฐชา โนจิตร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ครู สพม. เขต 36
21 นาย พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง บ้านห้วยไคร้ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
22 นางสาว กฤษณา ปัญญา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
23 นาง นงเยาว์ เนียมแสง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
24 นางสาว ปทมาภรณ์ อัมพุธ ฟากกว๊านวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
25 นาง อัญชิษฐา ตนภู แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
26 นาย แมน ตนภู แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
27 นาย ชาญชัย ก้อใจ บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
28 นางสาว นรากร กองมงคล บ้านแวนโค้ง ครู สพป.พะเยา เขต 2
29 นาง พัชรา สิทธิอาสา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
30 นาง มยุรี มูลสวัสดิ์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ครู สพม. เขต 36
31 นาง จารุวรรณ จะเฮิง ศรีโพธิ์เงินวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 3
32 นาย เกรียงศักดิ์ ยุทโท บ้านห้วยไร่สามัคคี ครู สพป.เชียงราย เขต 3
33 นาง มัญชุภา นาทิเลส ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
34 นาย วศิน มังคลาด สามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
35 นาย แอ๊ด ชาวน่าน ฟากกว๊านวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
36 นาง เมทินี กาญจนสมจิตต์ ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
37 นาง กาญจนา จิตถา ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
38 นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
39 นาย ถนอม ใจโลกา ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
40 นาย จิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36


ห้องอบรมฯ ที่ 3 ห้อง 234

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว หญิงสินีย์ อินสุขิน แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
2 นาย เสกสรร อ้ายสุรินทร์ แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
3 นาง ทัศนีย์ พุทธเมฆ แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
4 นาง เพียรกิจ นิมิตรดี แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
5 นาง ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี วัดถ้ำปลาวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
6 นางสาว รัชนีกร นำชัย แม่ใจวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
7 นางสาว หยาดพิรุณ วรรณะศรี บ้านม่วงชุม ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
8 นาง ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว   ครู  
9 นางสาว หิรัญญา วงค์ปินตา บ้านสุขฤทัย ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
10 นางสาว ยุพา ชัยมงคล บ้านปางต้นเดื่อ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
11 นาง ภัทราพร ทรัพย์ศิริ เทิงวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
12 นางสาว วัชรี อ้ายไชย เทิงวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
13 นาง นงเยาว์ มีสุข บ้านต้นผึ้ง ครู สพป.พะเยา เขต 2
14 นางสาว ฤทธิ์นภา ไชยประภากร บ้านสันป่าเหียง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15 นาง พิพิธภรณ์ ณ น่าน บ้านแม่วังช้าง ครู สพป.พะเยา เขต 2
16 นาย ชนก แสนติยศ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
17 นางสาว อุษณาภา พลศักดิ์ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
18 นาง ธันวธู สีพรมติ่ง บ้านเวียงพาน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
19 นาย ธงชัย มีหลาย ปงพัฒนาวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
20 ว่าที่ ร.ต. หญิง กิตติญา วงค์ไชย บ้านเวียงพาน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
21 นางสาว นิตยา ระวิงทอง ดอนศิลาผางามวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
22 นางสาว กาญจนา แสนวงค์ ปงพัฒนาวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
23 นาง จรรยา บุญปิง ปงพัฒนาวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
24 นางสาว วิมลพรรณ การเร็ว ดอนศิลาผางามวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
25 นาย ณัฐชัย ต๊ะต้องใจ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
26 นาง นิภารัตน์ บ่อแก้ว อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
27 นาย ดนัยวัฒน์ ทองซิว บ้านไม้ขุงขน (มิตรภาพ 169) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
28 นาย สิงหรา พงษ์สนั่น อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
29 นาย ศรัณย์ภัทร ปัญญา ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ครู สพป.เชียงราย เขต 3
30 นาง ศิริชนก แปงการิยา ชุมชนบ้านสันจำปา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
31 นาง นฤมล แสงจันทร์ บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
32 นาย นิวัติ เชียงแรง ดงเจนวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
33 นาง กัญญารัตน์ หัวนา ภูซางวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
34 นาย นรรท์ทวรรณ ยอดสาร ภูซางวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
35 นาง วิลาวรรณ ธะนะ ภูซางวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
36 นาย อภิวัฒน์ พวงลำใย พะเยาพิทยาคม ครู สพม. เขต 36
37 นางสาว จีรนันท์ วงค์อารีย์ บ้านผาตั้ง ครู สพป.พะเยา เขต 2
38 นาย นิคม ภูกันดาน อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
39 นางสาว ปริยากร เขื่อนคำแสน บ้านถ้ำปลา ครู สพป.เชียงราย เขต 3
40 นาย เอกสิทธิ์ ทองไฝ บ้านดอนงาม ครู สพป.เชียงราย เขต 3


ห้องอบรมฯ ที่ 4 ห้อง 235

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นาง โสภิดา บุญหล้า บ้านสันปูเลย ครู สพป.พะเยา เขต 2
2 นางสาว รัตนพรรณ วังดี เชียงคำวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
3 นางสาว โสภา มูลเทพ พญาลอวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
4 นาย เรวัติ คำเมือง บ้านป่าแหย่ง ครู สพป.เชียงราย เขต 1
5 นาง เพลินจิต ศิริชัย อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
6 นาย เกรียงศักดิ์ สนชาวไพร บ้านป่าซาง ครู สพป.เชียงราย เขต 1
7 นางสาว สรัณย์พร ปวนสุรินทร์ ชุมชนสันมะเค็ด ครู สพป.เชียงราย เขต 2
8 นาย สุวัฒน์ โยปัญญา บ้านแม่ทาย ครู สพป.บ้านแม่ทาย
9 นางสาว ชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครู สพม. เขต 36
10 นาง รมิกา รวมจิตต์ อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
11 นาย ปฏิวัติ ยาณะโค บ้านสันทราย ครู สพป.เชียงราย เขต 3
12 นาง นิตยา ยารวง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ครู สพม. เขต 36
13 นาย วุฒิชัย วงค์ปัญญา บ้านโป่ง  ครู สพป.เชียงราย เขต 3
14 นางสาว จีระวรรณ แซ่ผ่าน ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
15 นางสาว กลมวรรณ ธนะโรจน์รุ่งเรือง   ครู  
16 นาย พงษ์พันธุ์ ซาเมาะ   ครู  
17 นาย นิคม ศรียอด บ้านขัวแคร่ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
18 นาง รัชนี บุญเจริญ อนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
19 นาง ขนิษฐา วังมณี บ้านทุ่งหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 1
20 นาง พิศมาตร พรมมา บ้านป่าก๊อ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
21 นาย พีระศักดิ์  สกุลเวช บ้านหัวดอย ครู สพป.เชียงราย เขต 1
22 นาง พรรณ์ทิพย์ เลือนอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
23 นางสาว รภัสรดา สักลอ ชุมชนบ้านดอนไชย ครู สพป.พะเยา เขต 2
24 นางสาว สุภาพรรณ คิดดี บ้านดอนไชยป่าแขม ครู สพป.พะเยา เขต 2
25 นาง จิราภา ศรีเดช บ้านราษฎร์ภักดี ครู สพป.เชียงราย เขต 4
26 นางสาว นันทนา อุตมะ เพียงหลวง 16 ครู สพป.เชียงราย เขต 4
27 นางสาว คงขวัญ คำน้อย อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
28 นาย สรรธาร สิงห์ตา ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
29 นางสาว ชุมพร บุญศรี เชียงคำวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
30 นาง ณัฏฐ์ชุดา จอมแก้ว บ้านห้วยหมอเฒ่า ครู สพป.เชียงราย เขต 2
31 นาง ทัศนีย์ เชื้ออุบล   ครู  
32 นาง พวงผกา ธิวงศ์เวียง   ครู  
33 นาง แสงเดือน เป็งใจ บ้านไชยสถาน ครู สพป.พะเยา เขต 2
34 นาย จำรูญ นิธิชนาธร บ้านแม่โมงเย้า ครู สพป.เชียงราย เขต 2
35 นาง รุ่งนภา ทองขวัญ บ้านป่ารวก (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
36 นาย เสกสรร เทพยศ เชียงของวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
37 นาง จุฑาทิพย์ ชัยวงศ์ ขุนขวากพิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4
38 นาย นนท์ธวัช ยามี พร้าววิทยาการ ครู สพม. เขต 34
39 นาง จันทรา เชื้อเมืองพาน บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ครู สพป.เชียงราย เขต 2
40 นาย ปรีชา ศิริวงศ์ทอง ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
41 นาย ประนม แสงเดือน ปากจอกวิทยา ครู สพป.แพร่ เขต 2
42 นาง เตือนใจ ดิษยะกมล บ้านโป่งช้าง ครู สพป.เชียงราย เขต 1


เข้าสู่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์