โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

           

รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 15
"สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น"

 

 ห้องอบรม ห้องที่ 1

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว วรัญญา ถาหมี บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
2 นาง รัตนา  แก้วตั้ง บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
3 นาง พรสวรรค์ เขียวไวย์ บ้านสบรวก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
4 นาง ลัดดาวัลย์ คำสอน บ้านหัวฝาย ครู สพป.เชียงราย เขต 2
5 นาง นงคราญ เสียงแขก บ้านหัวฝาย ครู สพป.เชียงราย เขต 2
6 นางสาว วรรณภัทร วรวัฒน์รัชกุล ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 ครู สพป.เชียงราย เขต 3
7 นาง อรวรรณ บุญทันตา อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
8 นาง สุณี ศรีมูล ราชประชานุเคราะห์ 15 ครู สพป.เชียงราย เขต 3
9 ส.ต.ท. เอกชัย จันทาพูน ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
10 นางสาว ปาริชาติ มงคลดี ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
11 นาง ปริศนา เหลี่ยมใส บ้านท่ามะโอ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
12 นาย โชติวุฒิ ก๋าขัติ บ้านร่องเผียว ครู สพป.เชียงราย เขต 1
13 นางสาว ปุณยนุช เสนาวนา      
14 นางสาว จนิยา วงศ์ไฝ บ้านกล้วย ครู สพป.เชียงราย เขต 2
15 นาง กัลยา สุริยะโชติ บ้านจำบอน ครู สพป.เชียงราย เขต 1
16 นาย พัชร ศรีพิศมัย บ้านเด่นศาลา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
17 นาง กาญจนา สุจรต ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4
18 นาย สมชาติ ประสม สามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
19 นาง ภัทรา เหล่าศุภกุล บ้านห้วยมะหินฝน ครู สพป.เชียงราย เขต 3
20 นาง กนกรัตน์ ก้างยาง อนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
21 นาง นรินภรณ์ อินมา อนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
22 นาง กฤติยา คำฟู อนุบาลโชคชัย (แม่เลียบแม่บง) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
23 นางสาว สายสวัสดิ์ ปงกันมูล อนุบาลดอยหลวง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
24 นาย สุวิทย์ ไชยยะ ผาขวางวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1
25 นางสาว อรุนณี บุญตั้ง บ้านป่าเหมือด ครู สพป.เชียงราย เขต 3
26 นางสาว เตือนใจ เธียรประมุข บ้านป่าเหมือด ครู สพป.เชียงราย เขต 3
27 นาย อัฐวิโรจน์ สานุมิตร บ้านห้วยสะลักวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
28 นาง ขวัญวิไล บุญยอด แม่จันวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
29 นางสาว ชนันทิพย์ ขัดสุรินทร์ บ้านโป่งเหนือ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
30 นางสาว อุษณิษา มหาวรรณ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
31 นางสว กรรณิการ์ ก้อนดง บ้านห้วยสะลักวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
32 นาง อัจฉราภรณ์ พังจันทร์ตา บ้านโป่งเหนือ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
33 นาง ทิพวรรณ์ เขียวสิงห์ สามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
34 นาย ธวัชชัย ยะถา แม่จันวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
35 นางสาว ปัทมากร จันทิมา บ้านกลาง ครู สพป.เชียงราย เขต 3

 

ห้องอบรม ห้องที่ 2

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด
1 นาง ระวีวรรณ ศรีพิเชียร เชียงคำวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
2 นาย เทวราช กรกฎกำจร      
3 นาง นันท์นลิน เงินคำ บ้านห้วยซ้อ ครู สพป.เชียงราย เขต 4
4 นางสาว ธนีพันธุ์ บุญเล่อร์ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ครู สพป.เชียงราย เขต 3
5 นางสาว เบญจวรรณ เทพสมรส บ้านห้วยหก ครู สพป.เชียงราย เขต 3
6 นาง ณิชลกานต์ นิทะโน บ้านแม่ผักแหละ ครู สพป.เชียงราย เขต 2
7 นาย เมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ บ้านจำบอน ครู สพป.เชียงราย เขต 1
8 นาง อัญชลี กาฬพรรณลึก บ้านลังกา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
9 นาง กมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน ศรีโพธิ์เงินวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2
10 นาย สุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย ปล้องวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
11 นางสาว เยาวลักษณ์ นานา บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
12 นาง รุ่งอรุณ นะที บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
13 นาง กันยากร วงค์ไชยา เชียงคำวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
14 นาย ภูมินทร์ ธรรมของดี      
15 นาง เจตชฎาพร ประมวน แม่สรวยวิทยาคม ครู สพม. เขต 36
16 นาง พรรณภา สุวรรณศรี บ้านป่าตึง ครู สพป.เชียงราย เขต 2
17 นาย อภิชาติ แสนสิทธิ์ ร่องเบ้อวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1
18 นาย สุริยันต์ ชำนาญ บ้านกลาง ครู สพป.เชียงราย เขต 3
19 นาย นพดล ไข่กา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
20 นางสาว นภาวรรณ กันทะตา บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
21 นาย เจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์ เวียงผาวิทยา แม่สรวย ครู สพป.เชียงราย เขต 2
22 นาง สิริภัทร แสงบุญ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
23 นาง อันติกา บุษรากุล บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
24 นางสาว วิกาญดา รังสรรค์ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3
25 นาย ณรงค์ บุญแรง ชุมชนบ้านบอน ครู สพป.พะเยา เขต 1
26 นางสาว ณัฐณี อินทวงษ์ พะเยาพิทยาคม ครู สพม. เขต 36
27 นางสาว จามจุรี กันจินะ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ครู สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
28 นาง ปิยธิดา กันทะสอน เวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4
29 นาง ศุภรักษณ์ อันทะศรี บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
30 นาง อัจฉราภรณ์ ยศบุญ บ้านโป่งเกลือ ครู สพป.เชียงราย เขต 1
31 นาย กิตติภัทร แก้วเพชรบุตร บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ครู สพป.เชียงราย เขต 3
32 นางสาว เกษร เจริญยิ่ง      
33 นาย ดรัณภพ ทองอาญา บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1
34 นาย สุพจน์ อุ่นวงค์ ปูแกงฯ ครู สพป.เชียงราย เขต 2


เข้าสู่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์