โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ระหว่างวันที่ 12 - 13 และวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2560

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ตำแหน่ง สังกัด การชำระเงิน
1 นาย ธนบูลย์ ธิดา โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
2 นาง สุวรักษ์ ปฏิการสุนทร โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อรทัย วงค์เขียว โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว กาญจนา ยะตั๋น โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุธิพงษ์ วันทิตย์ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ยังไม่ได้ชำระเงิน
6 นาย โพธิรัตน์ อินต๊ะยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
7 นาย นรินทร์ ยกยอน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
8 นาย อานนท์ ปันทะเสน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว อัจฉรา ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
10 นาย ศุภชัย พึ่งศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
11 นาย วราห์ นาวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
12 นาย อเนกพงศ์ ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านฮากฮาน ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
13 นาย อานนท์ ขันทะยศ โรงเรียนบ้านพี้ใต้ ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
14 นาย เสกสรร ฤทธิแผลง โรงเรียนบ้านห้วยชมภู ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
15 นาย วิรุณ ดวงสนิท โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว วันเพ็ญ เวชโกศล โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
17 นาง ธัญภรณ์ โกฎแก้ว โรงเรียนบ้านดง ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
18 นาง ณรีกานต์ กิติตุ้ย โรงเรียนบ้านโป่งไฮ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
19 นาย สมเกียรติ จันจองคำ โรงเรียนบ้านท่ามงคล ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
20 นาย ภานุพล ยิ้มใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำมิน ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
21 นาง สิรินันท์ หล้าภิละ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ครู สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินแล้ว
22 นาย ธีรวิชญ์ สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
23 นาย วชิระ ธุระกิจเสรี โรงเรียนบ้านฟ้า ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
24 นาย เสาร์คำ เชียงทอง โรงเรียนบ้านฟ้า ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว บุษกร อุ่นติ๊บ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
26 นาง เปมิกา เทพสาธร โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ครู สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินแล้ว
27 ว่าที่ ร.ต. วรภพ หมื่นโฮ้ง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
28 นาย จิรโรจน์ คำลือเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยละเย้ายา ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
29 นาย ไพบูลย์ วงศาระ โรงเรียนบ้านห้วยละเย้ายา ครู สพป.น่าน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
30 นาย ยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ โรงเรียนบ้านสันเจริญ ครู สพป.น่าน เขต 2 ชำระเงินแล้ว
31 นาย ถาวร ชุมสงฆ์ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา ครู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
32 นาง เนาวรัตน์ พิผ่วนนอก โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
33 นาง อพันตรี คำคุณเมือง โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์) ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
34 นาย สัญญา ปันทะวงค์ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
35 นาง วาสนา เตวิน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
36 นาง สุภาพร กิติพัฒนเจริญกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
37 นาย รัชย์ชวินท์ ยะอนันต์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว เสาวณีย์ จันต๊ะ โรงเรียนปากจอกวิทยา ครู สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว มลธิลา กาเผือก โรงเรียนปากจอกวิทยา ครู สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินแล้ว
40 นางสาว ดวงนภา สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านวังเบอะ ครู สพป.แพร่ เขต 2 ชำระเงินแล้ว
41 นางสาว ศิริประภา บุญสูง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
42 นางสาว ดลพร สุภาพ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
43 นางสาว พีรกานต ์สมนามทอง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
44 นาง กาหลง จบศรี โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
45 นางสาว รุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบ้านศรีสะอาด ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
46 นางสาว วัลลี สบบง โรงเรียนสันทรายงามวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
47 นางสาว ประดิษฐ์ ชัยวงศ์ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
48 นาง จุฑารัตน์ ปัญญายิ่ง โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ยังไม่ได้ชำระเงิน
49 นางสาว ช่อผกา สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
50 นางสาว รัตนาภรณ์ ซื่อตรง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
51 นางสาว กิ่งกาน สุภิมล โรงเรียนบ้านนางแลใน ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
52 นาง พาฝัน เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันต้นขาม ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
53 นาง อุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
54 นาย กฤตวัฒน์ คำปา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ครู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
55 นาง แสงดาว เชื้อนันไชย โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ครู สพป.ลำปาง เขต 2 ชำระเงินแล้ว
56 นางสาว ปิยรัตน์ คงปัญญา โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ครู สพป.ลำปาง เขต 2 ชำระเงินแล้ว
57 นาย สุเนตร กำไลทอง โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา ครู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชำระเงินแล้ว
58 นาง ถนอมศรี ใจแก้ว โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
59 นางสาว สุจินต์ พุทธสอน โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ ครู สพป.พะเยา เขต 2 ชำระเงินแล้ว
60 นาง ดรุณี ชุมภูไชย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
61 นาย ทศพร จินะสี โรงเรียนดอยเวียงผาวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
62 นางสาว ปรางปัจฉมาภรณ์ พิบูรพัฒน์ โรงเรียนบ้านรวยใจ ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
63 นาง สุภาพร วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่คะ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
64 นาง กุหลาบ การเก็บ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ครู สพป.เชียงราย เขต 4 ชำระเงินแล้ว
65 นางสาว ศุภาวรรณ ชัยลังกา โรงเรียนบ้านป่าสัก ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
66 นาง เนตรนภา แสนศิริ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
67 นางสาว พิศมัย ชัยเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
68 นางสาว เมธิยา นามวงค์ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ครู สพป.เชียงราย เขต 3 ชำระเงินแล้ว
69 นาย สุริยัน จันดา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
70 นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว
71 นาย ประเสริฐ พอนา โรงเรียนบ้านแม่คะ ครู สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชำระเงินแล้ว
72 นาย สุทธิพงษ์ พรมเทพ ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ครู สพป.เชียงราย เขต 2 ชำระเงินแล้ว
73 นาง จารุณี ภูรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
74 นาย เมธี อูบสุ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ชำระเงินแล้ว
75 นางสาว อรอนงค์ สุริภา โรงเรียนพานพิทยาคม ครู สพม. เขต 36 ชำระเงินแล้ว