ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1.) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อประกอบในการตัดสินคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มร.ชร. ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 โดยสแกน QR Code เพื่ออัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในแต่ละสาขาที่ตนเองมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

(2.) สิ่งที่ควรมีใน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2.1 หน้าปก
2.2 ประวัติส่วนตัว แนะนำตัว และประวัติการศึกษา
2.3 ใบรายงานผลการเรียน
2.4 เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
2.5 กิจกรรม รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
2.6 อื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการประเมินเพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่สมัคร

(3.) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 โดยสแกน QR Code เพื่อ เข้าห้องรับการสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาที่ตนเองมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

(4.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บไซต์

http://admission.crru.ac.th)


รายละเอียดเอกสารแนบ (ไฟล์ PDF)