ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Faculty of Education


เมื่อปีพุทธศักราช 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนาวิทยาครูเชียงรายขึ้นเพื่อทำหน้าที่ผลิตครู เพื่อสนองความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น โดยหน่วยงานผลิตครู (คณะครุศาสตร์) ในระยะแรกมีสถานภาพเป็นภาควิชาการศึกษา ดำเนินการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ปี พุทธศักราช 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์
ปี พุทธศักราช 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
ปี พุทธศักราช 2537 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมจำนวน 5 รุ่น
ปี พุทธศักราช 2542 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก
ปี พุทธศักราช 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปี พุทธศักราช 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท อีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนหลักสูตรทางการศึกษารวม 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 1,198 คน

วันนี้
18
เมื่อวาน
52
เดือนนี้
1,037
เดือนที่แล้ว
44
ปีนี้
1,198
ปีที่แล้ว
0

Facebook Fanpage

แผนที่