ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

พันธกิจ   arrow

logo edu blue

1.พัฒนาหลักสูตรที่คณะมีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสากล
2.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบริการวิชาการที่หลากหลายแก่ชุมชน หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล เพื่อร่วมกันผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
5.พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรของคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาในระดับสากล
6.วิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะทั้งในระดับสากล
7.สนับสนุน ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการ
8.ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ