ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ประวัติความเป็นมา   arrow

23_300

>> คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

>> ในปี พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สถาปนาวิทยาลัยครูเชียงรายขึ้น เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูสนองความ
ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในขณะนั้น  โดยหน่วยงานผลิตครู (คณะครุศาสตร์) ในระยะแรก มีสถาน
ภาพเป็นภาควิชาการศึกษาดำเนินการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

>> ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะภาควิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์

>> ปี พ.ศ. 2521 ทำการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู

institute

>> ปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยครูเชียงรายได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น
ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ มีโครงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตมหาบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษารวมจำนวน  5 รุ่น

>> ปี พ.ศ. 2542 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นครั้งแรก

>> ปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

>> ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ สาขาการประเมินผลและวิจัยการศึกษา
และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

>> ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดสอนหลักสูตรทางการศึกษา รวม 3 หลักสูตร
ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2) หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และ 4) หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)