ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ประกาศมหาวิทยาลัย   arrow

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แนวทางการขอใช้ห้องประชุม และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขั้นตอนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในมหวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 171-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 170-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 169-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 168-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 167-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ 166-2560 การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย