ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)   arrow

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 5 ปี)

2.สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. 5 ปี)

3.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (ค.บ. 5 ปี)

4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

5.สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 5 ปี)

6.สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. 5 ปี)

7.สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

8.สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

9.สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

10.สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 5 ปี)

11.สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ปี)

12.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี)

13.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

14.สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 5 ปี)

15.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 5 ปี)

16.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 5 ปี)