ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call
ยินดีต้อนรับเข้าสู่...คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารประกอบหลักสูตรการเสริมศักยภาพวิชาชีพครู ปี 2560

1.การประกันคุณภาพการศึกษา.... 2.การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน 3.การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา................................................... 4.จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ 5.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา................................................... 6.ภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู 7.หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู

Read More 

โครงการอบรมครู (สพฐ. 1 หมื่นบาท)

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมครู (สพฐ. 1 หมื่นบาท)

Read More 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นผู้นำในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนบนและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล