Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

click here

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ !


รับสมัคร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 1 / 2557  ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2557

สถานที่รับสมัคร สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

http://grad.crru.ac.th/grad2013/

 

 

สอบถามรายระเอียดต่างๆ ได้ที่

สำนักบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์  053-776-026

คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์  053-776-014

 

 

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา    อ่านรายละเอียด

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู 
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรมโครงการฯ ทั้ง 5 ห้องอบรม

 

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ห้องอบรมที่ 1 ห้อง 232

ห้องอบรมที่ 2 ห้อง 233

ห้องอบรมที่ 3 ห้อง 234

ห้องอบรมที่ 4 ห้อง 235

ห้องอบรมที่ 5 ห้อง 237

 

เข้ารับการอบรมในวันที่ 12 - 13 , 19 - 20 กรกฎาคม 2557

********************************************************************************************* 

***เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เพียง 13 ท่าน ซึ่งไม่สามารถจัดการอบรมได้

ดังนั้น  จึงขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน

และจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้สมัครต่อไป***

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัคร เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ

คุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
๑.๑) กรณีนิสิตนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)(รวมภาคฤดูร้อน) ตามข้อบังคับของสถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๕
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๒) ผลการเรียนนวิชาเอกสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

(๒.๑) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๒) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

ให้มาประชุมพร้อมกัน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องสโลป 219 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะครุศาสตร์

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

แบบตรวจสอบองค์ประกอบ

แผนการตรวจประเมิน  ปีการศึกษา 2556

SAR 2556 ระดับโปรแกรมวิชา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

เอกสารชี้แจงการวัดผลประเมินผลโครการฝึกอบรม

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษา ที่ลงทะเบียนอบรมภาคฤดูร้อน ในแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 รหัส 56

ชั้นปี่ที่ 2 รหัส 55

ชั้นปีที่ 3 รหัส 54

 

>>>ดูข่าวรวบรั้วครุศาสตร์ ทั้งหมด<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


- ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรดนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24  ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเริญเชิญเข้าร่วมโครงการ 
1.โครงการจัดทำแผนธุรกิจในผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์   รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ สำหรับให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ สกอ. จัดโครงการประกวดเอนิเมชั่น ภาพยนต์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง"  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน จำนวน 5 ตำแหน่ง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ "งานสัมนาของสถาบัน Southbank Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย"  รายละเอียด
- การอบรมการใช้งานระบบ NRPM (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ) มร.ชร.  รายละเอียด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนึกศึกษาฝึกงาน  รายละเอียด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่
- ตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับย่อ  ดาวน์โหลดที่นี่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.053-776014 

 

เว็บไซต์นี้ รองรับเบราว์เซอร์ ตั้งแต่    ขึ้นไป หรือ         สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่