คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

click here

 

 

ถวายกฐิน  มร.ชร

 

 

ดูเพิ่มเติม 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น

30 กันยายน 2557

 

 

  

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ

สำหรับท่านประธานโปรแกรม คณะครุศาสตร์ ทุกท่าน

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจ มคอ. สำหรับประธานโปรแกรม 1/2557

ได้ที่

http://edu.crru.ac.th/edu2013/docx/checkforleader.docx

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง 

University of South Alabama

กับ

Chiang Rai Rajabhat University

ณ ห้องประชุม 228 คณะครุศาสตร์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนเก่งครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายปพน แซ่โย๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัล “เพชรยอดมงกุฎ” ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร และ นางสาวอัญญพิชญ์ ธนวัฒน์โอภาส นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็น 1 ใน 20 คะแนนสูงสุดจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 239 คน

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศแล้ว ผลคัดเลือกครูมืออาชีพ

 

สกอ. ประกาศผลครูมืออาชีพ 1,055 ราย เรียกรายงานตัวและอบรม 30 ก.ค. - 2 ส.ค.นี้

ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ เผยต้องคืนอัตราบรรจุ 85 อัตรา

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5

ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ  คลิกที่นี่

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  คลิกที่นี่

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 รูปแบบการประกันการมีงานทำ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1.สาขาวิชาประถมศึกษา

2.สาขาวิชาภาษาไทย

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

6.สาขาวิชาเคมี

7.สาขาวิชาชีววิทยา

8.สาขาวิชาฟิสิกส์

9.สาขาวิชาสังคมศึกษา

10.สาขาวิชาสุขศึกษา

11.สาขาวิชาพลศึกษา

12.สาขาวิชาศิลปศึกษา

13.สาขาวิชาดนตรี - ดุริยางคศิลป์

14.สาขาวิชานาฏศิลป์

15.สาขาวิชาเกษตรกรรม

16.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

17.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

18.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

19.สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>>ดูข่าวรวบรั้วครุศาสตร์ ทั้งหมด<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


- ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรดนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24  ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเริญเชิญเข้าร่วมโครงการ 
1.โครงการจัดทำแผนธุรกิจในผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์   รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ สำหรับให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ สกอ. จัดโครงการประกวดเอนิเมชั่น ภาพยนต์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง"  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน จำนวน 5 ตำแหน่ง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ "งานสัมนาของสถาบัน Southbank Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย"  รายละเอียด
- การอบรมการใช้งานระบบ NRPM (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ) มร.ชร.  รายละเอียด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนึกศึกษาฝึกงาน  รายละเอียด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่
- ตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับย่อ  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คนเก่งครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายปพน แซ่โย๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล “เพชรยอดมงกุฎ”

ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

และ นางสาวอัญญพิชญ์ ธนวัฒน์โอภาส นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็น 1 ใน 20

คะแนนสูงสุดจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 239 คน

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู 
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ
ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔, ๒๐-๒๑  กันยายน  ๒๕๕๗

บุคลากรท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ  ให้รวบรวมรายชื่อ
ส่งไปยังคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗

ใบงานสืบค้นก่อนเข้ารับการอบรม (ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ !รับสมัคร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 1 / 2557  ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2557

สถานที่รับสมัคร สำนักบัณฑิตวิทยาลัย

http://grad.crru.ac.th/grad2013/

 

สอบถามรายระเอียดต่างๆ ได้ที่

สำนักบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์  053-776-026

คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์  053-776-014

 

แนวปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา    อ่านรายละเอียด

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศแล้ว ผลคัดเลือกครูมืออาชีพ

 

สกอ. ประกาศผลครูมืออาชีพ 1,055 ราย เรียกรายงานตัวและอบรม 30 ก.ค. - 2 ส.ค.นี้

ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ เผยต้องคืนอัตราบรรจุ 85 อัตรา

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5

ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี รูปแบบการประกันการมีงานทำ  คลิกที่นี่

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  คลิกที่นี่

 

ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557 รูปแบบการประกันการมีงานทำ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1.สาขาวิชาประถมศึกษา

2.สาขาวิชาภาษาไทย

3.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)

6.สาขาวิชาเคมี

7.สาขาวิชาชีววิทยา

8.สาขาวิชาฟิสิกส์

9.สาขาวิชาสังคมศึกษา

10.สาขาวิชาสุขศึกษา

11.สาขาวิชาพลศึกษา

12.สาขาวิชาศิลปศึกษา

13.สาขาวิชาดนตรี - ดุริยางคศิลป์

14.สาขาวิชานาฏศิลป์

15.สาขาวิชาเกษตรกรรม

16.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

17.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

18.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

19.สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัคร เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ

คุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
๑.๑) กรณีนิสิตนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)(รวมภาคฤดูร้อน) ตามข้อบังคับของสถาบัน อุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๕
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในภาพรวม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๒) ผลการเรียนนวิชาเอกสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

(๒.๑) กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตครู ๕ ปี
(๑) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๒) ผลการเรียนในวิชาเอกสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
(๓) ผลการเรียนในวิชาชีพครูสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

ให้มาประชุมพร้อมกัน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องสโลป 219 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะครุศาสตร์

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

แบบตรวจสอบองค์ประกอบ

แผนการตรวจประเมิน  ปีการศึกษา 2556

SAR 2556 ระดับโปรแกรมวิชา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

เอกสารชี้แจงการวัดผลประเมินผลโครการฝึกอบรม

ดาวน์โหลด

รายชื่อนักศึกษา ที่ลงทะเบียนอบรมภาคฤดูร้อน ในแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่ 1 รหัส 56

ชั้นปี่ที่ 2 รหัส 55

ชั้นปีที่ 3 รหัส 54

 

>>>ดูข่าวรวบรั้วครุศาสตร์ ทั้งหมด<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.053-776014 

 

เว็บไซต์นี้ รองรับเบราว์เซอร์ ตั้งแต่    ขึ้นไป หรือ         สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่