Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
CRRU Network Access

                             
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
 Username : 
  
 Password : 
  
           
 

หมายเหตุ

          หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          โทร 053-776000 ต่อ 1340 กด 114
งานระบบเครือข่าย
 
   
   
   
                                           
 คำแนะนำ          
          - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ --> คลิกที่นี่
           
 
        

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3

ปีการศึกษา 2557

 

ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปี ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางธนาคาร

ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนี้

 

- นักศึกษาโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน

ได้ที่  http://www.reg.crru.ac.th เพื่อนำไปชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด  ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด  ธ.กรุงเทพ จำกัด  

และ ธ.กรุงไทย จำกัด  ทุกสาขาทั่วประเทศ- วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

หากพ้นกำหนดนี้ นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบ


- นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถชำระเงินได้าตามกำหนด ให้ติดต่อกองคลัง

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อนำเสนออธิการบดีพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังพบข้อบกพร่องจากการประเมินการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ปีการศึกษา 2556

 

1.นางสาวจินตนา  พลับพลึงไพร

2.นางสาวรุจิรา  จินะสาม

3.นายทองดี  ริมพนาสนฑ์

4.นายสิทธิชัย  บงกชวิจิตรุ่ง

5.นางสาวนฤมล  วงค์แก้วมูล

6.นางสาวพิมพ์พิมล  ฟูด้วง

 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้มาพบ อาจารย์วิทยา  พูลสวัสดิ์

ผู้ช่วยคณบดี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 228 คณะครุศาสตร์  เวลา 08.30 น.

โดยพร้อมเพรียงกัน

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งการเปิดระบบลงทะเบียนอบรมซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน คณะครุศาสตร์

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่  21  เมษายน 2558  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

1. ในการลงทะเบียนจะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 21 – 28 เมษายน  2558 เท่านั้น

2. การชำระเงินค่าลงทะเบียน  สามารถชำระเงินผ่าน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ได้ทุกสาขา ตามใบแจ้งการชำระเงิน

3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนอบรมข้ามชั้นปี  สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอบรม

ในปีที่ผ่านมาให้มาติดต่อที่ คุณอธิวัฒน์  อินต๊ะใจ ณ ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ โดยตรง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o  เงื่อนไขเฉพาะรายวิชา  นักศึกษา รหัส 55 ที่เรียนวิชาดังต่อไปนี้
ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและปลั๊กพ่วง มาด้วย

- วิชา หนังสั้นเพื่อการศึกษา  อ.ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ
- วิชา การผลิตสื่อเอนิเมชั่นสำหรับครู  อ.ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์
- วิชา การสร้างสารคดีอย่างง่าย  อ.อนุชิต  วัฒนาพร
- วิชา การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
Adobe Captivate  อ.รัชฎา  เทพประสิทธิ์

o  เงื่อนไขเฉพาะรายวิชา  นักศึกษา รหัส 56 ที่เรียนวิชาดังต่อไปนี้
ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและปลั๊กพ่วง มาด้วย

- วิชา การจัดการข้อในโรงเรียนโดยใช้ 
Microsoft Excel 
- วิชา การนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพโดยใช้ Microsoft Power Point

o  เงื่อนไขเฉพาะรายวิชา  นักศึกษา รหัส 57 ที่เรียนวิชาดังต่อไปนี้
ให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและปลั๊กพ่วง มาด้วย

- วิชา 
ICT Literacy ทักษะการรู้สารสนเทศ   อ.ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ
- วิชา ICT Literacy ทักษะการรู้สารสนเทศ   อ.ดร.หาญศึก  เล็บครุฑ
- วิชา ICT Literacy ทักษะการรู้สารสนเทศ   อ.วิทยา  พูลสวัสดิ์
- วิชา ICT Literacy ทักษะการรู้สารสนเทศ   อ.ดร.ปรมินทร์  อริเดช

 

Link สำหรับลงทะเบียนอบรมซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน

http://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/edu_summer/student_loginหมายเหตุ : สำหรับบางรายวิชาที่ยังไม่มีห้องเรียน ให้นักศึกษาตรวจสอบห้องเรียนอีกครั้ง ก่อนเปิดเรียน 1 อาทิตย์

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประชาสัมพันธ์ 

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

 

อ่านรายละเอียดของโครงการ ที่นี่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน

วันที่ 23-24 มีนาคม 2558

ณ ห้องประชุม 232 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

เพิ่มเติม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ท่านอธิการให้เกียรติร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ที่ไปคว้าชัยชนะจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู

 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนเต็มรูป1/58

ภายในวันที่ 13-15 ก.พ. 58 ถ้ารายชื่อโรงเรียนผิดให้แจ้งไว้ในเพจฝ่ายฝึกฯ

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถวายกฐิน  ณ พุทธสถาน มหาวิทยทลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

ดูเพิ่มเติม 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น

30 กันยายน 2557

 

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศ

สำหรับท่านประธานโปรแกรม คณะครุศาสตร์ ทุกท่าน

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มตรวจ มคอ. สำหรับประธานโปรแกรม 1/2557

ได้ที่

http://edu.crru.ac.th/edu2013/docx/checkforleader.docx

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง 

University of South Alabama

กับ

Chiang Rai Rajabhat University

ณ ห้องประชุม 228 คณะครุศาสตร์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนเก่งครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายปพน แซ่โย๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัล “เพชรยอดมงกุฎ” ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร และ นางสาวอัญญพิชญ์ ธนวัฒน์โอภาส นักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งเป็น 1 ใน 20 คะแนนสูงสุดจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 239 คน

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>>>ดูข่าวรวบรั้วครุศาสตร์ ทั้งหมด<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


- ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรดนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม) 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24  ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเริญเชิญเข้าร่วมโครงการ 
1.โครงการจัดทำแผนธุรกิจในผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์   รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจ สำหรับให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ 
 รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพสัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์สัตว์นำโชค (Mascot) และคำขวัญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 31  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 8 เรื่อง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ สกอ. จัดโครงการประกวดเอนิเมชั่น ภาพยนต์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง"  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน จำนวน 5 ตำแหน่ง  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์  รายละเอียด
- ประชาสัมพันธ์ "งานสัมนาของสถาบัน Southbank Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย"  รายละเอียด
- การอบรมการใช้งานระบบ NRPM (สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ) มร.ชร.  รายละเอียด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนึกศึกษาฝึกงาน  รายละเอียด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่
- ตัวอย่างและแบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับย่อ  ดาวน์โหลดที่นี่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.053-776014 

 

เว็บไซต์นี้ รองรับเบราว์เซอร์ ตั้งแต่    ขึ้นไป หรือ         สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่